Download Bản kiểm điểm cá nhân – Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân

Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân dành riêng cho giáo viên, công chức hay học viên, sinh viên được sử dụng vào những dịp cuối tháng, cuối quý hay cuối năm để tổng kết hoạt động chuyên môn cũng như sau một quy trình tu dưỡng về đạo đức, bên cạnh đó, bản kiểm điểm cá nhân còn được dùng để trình diễn khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của tớ.

Giới thiệu

Bản kiểm điểm cá nhân dành riêng cho những cá nhân vi phạm nội quy của nhà trường, cơ quan, đoàn thể. Đây là văn bản nhằm giúp mọi cá nhân tự nhìn nhận lại hành vi của bản thân và rút kinh nghiệm để không tái phạm nữa. Bản kiểm điểm cá nhân là văn bản được dùng phổ biến đổi bạn đọc hoàn toàn có thể xem thêm và tải miễn phí về máy để sử dụng nếu cần.

mau ban kiem diem ca nhan

Tải Bản kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm dành riêng cho những mỗi người

Bản kiểm điểm cá nhân được sử dụng rộng rãi, áp dụng cho nhiều đối tượng hiện đang làm việc,học tập tại những môi trường không giống nhau. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà mỗi người sẽ có những cách viết không giống nhau, sao cho thích hợp với yêu cầu cụ thể của môi trường, tính chất vụ việc. Mời bạn cùng tìm hiểu thêm về bản kiểm điểm cá nhân của Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân công chức, bản kiểm điểm cá nhân năm 2016, bản kiểm điểm cá nhân cuối năm, mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân học viên….

Một số mẫu bản tự kiểm điểm phổ biến

1. Bản kiểm điểm cá nhân học viên.
2. Bản kiểm điểm cá nhân công chức.
3. Bản kiểm điểm cá nhân Đảng Viên.
4. Bản tự kiểm điểm cá nhân.

Mẫu số 1

mau ban kiem diem ca nhan
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 2

mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 3

mau ban kiem diem ca nhan doan vien
mau ban kiem diem ca nhan doan vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 4

mau ban kiem diem ca nhan hoc sinh
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 5

mau ban kiem diem ca nhan dang vien
mau ban kiem diem ca nhan dang vien
mau ban kiem diem ca nhan dang vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 6

mau ban kiem diem ca nhan cong chuc
mau ban kiem diem ca nhan cong chuc
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

Mẫu số 7

mau ban kiem diem ca nhan nhan vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân 2

 

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cho học viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – BGH trường……………..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là:…………………………………………………………. học viên lớp:……………………………………
Nơi ở:……………………………………………………………………………………………………………………………
Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………………………….
Họ tên cha:…………………………………………………….. Số Smartphone:…………………………………….
Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số Smartphone:…………………………………….
Số Smartphone liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………….
Vi phạm nội quy vào trong ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………..
Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
thuộc điều……………………………….. của trường………………………………………………………………..

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

                                   ……………., ngày…..tháng……năm…….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân công chức

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–***——-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….
Kính gửi:…………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quy trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. triển khai tốt quy chế dân chủ trong……………………
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối phối hợp chặt chẽ với những đồng chí trong lãnh đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, những trào lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào những trào lưu của ngành, của địa phương tổ chức.

Có thể bạn quan tâm  tải về Windows Theme Installer – Chỉnh sửa giao diện windows

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

điểm mạnh:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng triển khai mọi nhiệm vụ được giao.
– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác lãnh đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quy trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và những bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và triển khai tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm………..
Người viết

Bản Kiểm điểm cá nhân Đảng Viên

ĐẢNG BỘ XÃ …….

CHI BỘ TRƯỜNG ………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: …………………………………………..
Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày …………………………………
Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền(đoàn thể): …………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..

I. điểm mạnh, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những thể hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân triển khai tốt những chủ trương, chính sách pháp lý của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kỹ năng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua những lớp tập huấn, những lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, xem thêm đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quy trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và những thể hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn triển khai tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong hoạt động lãnh đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn triển khai đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với những tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, những đoàn thể trong cơ quan trong trắng, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm  tải về Hide Window Hotkey – Ẩn chương trình đang chạy

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……
– Bản thân tôi luôn triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ những buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
– Tham gia đầy đủ những buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
– triển khai tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo triển khai tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, triển khai tốt cơ chế sinh hoạt Đảng.
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những thể hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– lãnh đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và triển khai nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả vẫn chưa cao
– Đôi khi còn vẫn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học viên
– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn tồn tại đó vẫn chưa mạnh dạn.
– Đôi lúc vẫn chưa chủ động trong tổ chức triển khai một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn vẫn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
– vẫn chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. triển khai nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục:

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong triển khai công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
……………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ phân loại chất lượng:
……………………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…tháng…năm….

T.M CHI ỦY

Bí thư
Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
………………………………………………………………………………………………………..

………………, ngày…tháng…năm…
T.M ĐẢNG ỦY

Bản tự kiểm điểm cá nhân

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………..
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………………………………………………………………
Nhiệm vụ được giao là:………………………………………………………………………………
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

trình diễn sự việc xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không tồn tại lỗi):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Có thể bạn quan tâm  tải về Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị EAM – Quản lý công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị

Hậu quả do sai phạm xảy ra:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………, ngày……..tháng…….năm…….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

A. Tại sao cần dùng bản kiểm điểm cá nhân?

Bản kiểm điểm cá nhân được dùng trong trường hợp cá nhân có những hành vi vi phạm tới nội quy của cơ quan, trường học, đoàn thể đề ra hoặc cá nhân đó có những việc làm trái với đạo đức, làm tác động đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác. Dù là vô tình hay cố ý thì khi vi phạm cá nhân đó cũng phải viết bản kiểm điểm cá nhân.

Văn bản này nhằm trìn bày rõ vụ việc, nêu rõ nguyên nhân, diễn biến, hậu quả. Người viết phải kể những tình tiết quan trọng, khách quan, chân thực để cơ quan tính năng hoặc người có thẩm quyền có những biện pháp để xử lý, khắc phục được tình hình. Bản kiểm điểm cá nhân phải được viết một cách khách quan, chân thực, giống như trong bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình và người viết đơn phải cam đoan không tái phạm vụ việc thêm một lần nữa. Hiện nay mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng được sử dụng nhiều trong những môi trường như cơ quan nhà nước, chi bộ đảng, trường học.

B. Bản kiểm điểm cá nhân có những nội dung gì?

Thông tin của người vi phạm

Yêu cầu thứ nhất là bản kiểm điểm cá nhân phải có đủ thông tin cá nhân của người vi phạm, chẳng hạn những thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác, bộ phận công tác, thuộc cơ quan nào…Đây là thông tin giúp cơ quan tính năng, cơ quan có thẩm quyền nắm vững chính xác thông tin của cá nhân vi phạm đồng thời có những biện pháp để xử lý, khắc phục.

Chẳng hạn trong bản tự kiểm điểm học viên sẽ có những thông tin chi tiết về học viên, trường lớp đang theo học, thiết yếu hơn nữa sẽ có những thông tin về phụ huynh, mục đích của bản tự kiểm điểm học viên nhằm răn đê học viên không tái phạm sai lầm một lần nào nữa.

Trình bày rõ sự việc xảy ra

Bản kiểm điểm cá nhân chắc chắn phải nêu rõ nguyên nhân của vụ việc là gì, lý do nào khiến chủ thể có những hành động như vậy, đồng thời nguyên nhân này là do chủ quan hay khách quan?

Tiếp đến người viết đơn cũng cần phải trình diễn rõ diễn biến của việc trong mẫu bản tự kiểm, sự việc đó ra mắt thế nào, những tình tiết cụ thể, chi tiết nhất phải được liệt kê. Điều này giúp cơ quan tính năng nắm bắt được đúng người, đúng tội.

Bản kiểm điểm cá nhân cũng phải nêu rõ hậu quả của vụ việc này thế nào, có ai bị thương, thiệt hại về tài sản, con người, tiền bạc có tác động ra sao…? Hậu quả của vụ việc cần phải được liệt kê để làm căn cứ xét xử một cách hợp lý, chính xác nhất.

Bản kiểm điểm cá nhân nêu rõ vụ việc này có phải do chủ thể gây ra hay không, hay là do một cá nhân khác tác động vào? Nếu là do chủ thể gây ra thì phải cam kết không được tái phạm. Nếu như tái phạm chắc chắn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp lý.

Bản nhận xét cá nhân cũng đều có nhiều nội dung gần giống với bản kiểm điểm cá nhân, tuy nhiên bản nhận xét cá nhân thiên về sự việc đánh giá năng lực chuyên môn và kết quả công việc còn bản kiểm điểm thường nói về tư cách, thái độ…

C. Một số lưu ý khi viết bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân thực chất không nhằm mục đích vạch tội và bôi xấu danh dự của người vi phạm, mục đích đúng là giúp cá nhân đó làm rõ được sai lầm của tớ và hứa không được tái phạm nữa. Chính vì thế thành thật là yếu tố quan trọng, thể hiện thái độ cầu khẩn và biết nhận lỗi, biết tự sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình.

Ngoài ra bản kiểm điểm cá nhân cũng cần phải viết một cách ngắn gọn, xúc tích, chi tiết rõ ràng, rành mạch và văn phong dễ hiểu để cơ quan tính năng hoàn toàn có thể đánh giá, xử lý đúng người, đúng tội.

Nguồn: Download Bản kiểm điểm cá nhân – Bản tự kiểm điểm dành riêng cho cá nhân

Related Posts

Tải CS GO Offline Full Crack link Google Drive 2022

S:GO, một tựa game fps đình đám nhất hiện nay trên toàn thế giới. Và nếu bạn muốn trải nghiệm tựa game này thì chỉ với chiếc laptop…

Download XAMPP Miễn Phí Link Google Drive 2022

XAMPP là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) mã nguồn mở, hỗ trợ đa nền tảng, cho phép các nhà phát triển tạo máy chủ…

Download Megaman x4 Full Crack link Google Drive 2022

Mega Man là trò chơi về trận chiến đấu bảo vệ trái đất khỏi sự đe dọa của đội quân độc ác, cho tới nay đã phát…

Download Game Raft sinh tồn trên biển khơi mới nhất 2022

Raft là tựa game sinh tồn được nhiều người dùng máy tính yêu thích và tải về. Tham gia Raft, bạn bị bỏ rơi giữa lòng đại…

[Download] Tải IDM Internet Download Manager Full Crack 2022

Internet Download Manager Full Crack IDM(Internet Download Manager) là phần mềm giúp tăng tốc độ download, nó hoạt động dựa trên chế độ chia nhỏ file để…

Download JumpStart phần mềm bẻ khóa wifi, dò wifi chùa

JumpStart là phần mềm bẻ khóa wifi được sử dụng để dò tìm các mạng wifi xung quanh vị trí của bạn, hoạt động trên nhiều dòng modem…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *